CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1. Thanh toán thu hộ (COD)

  • • Những đơn hàng giao thành công, đã thu COD Imedia sẽ cập nhật trên hệ thống để bên Chủ hàng biết được tình trạng.
  • • Sau 2 ngày từ khi cập nhật thu tiền khách hàng, Imedia sẽ thanh toán đơn hàng đó vào đợt kế tiếp.
  • • Ngày thứ 5 hàng tuần Imedia sẽ gửi mail đối soát thanh toán, nếu Bên chấp thuận thì tiền sẽ được chuyển vào ngày thứ 6 tuần đó.

2. Thanh toán phí dịch vụ

  • • Trong bảng đối soát thanh toán COD, sẽ tính luôn cước phí những đơn hàng đó. Phí vận chuyển sẽ được trừ trực tiếp vào tiền thu hộ.

                              Tiền Thanh Toán = Tiền Thu Hộ – Phí Dịch Vụ

  • •Ngày cuối tháng, Imedia sẽ gửi đối soát tháng đó và xuất hóa đơn cho bên chủ hàng, phí VAT do bên chủ hàng đóng.